Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Dichterbij de boerderij (ZLTO).

Verwerking van persoonsgegevens door Dichterbij de boerderij

De initiatiefnemers van Dichterbij de Boerderij? Dat zijn de boeren zelf! Zij vergroten de aantrekkingskracht van het platteland door hun bedrijven steeds toegankelijker te maken voor toerist, recreant of buurtbewoner. ZLTO faciliteert en begeleidt boeren in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Onze afdelingen in deze provincies vormen samen een stevig lokaal netwerk.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Dichterbij de boerderij is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Dichterbij de boerderij spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam en e-mailadres te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Dichterbij de boerderij uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Dichterbij de boerderij, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening uit te voeren of met u in contact te treden.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Dichterbij de boerderij verwerkt voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van de diensten;
• het opstellen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
• het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
• om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• om u te kunnen informeren over de activiteiten van Dichterbij de boerderij;
• voor het verbeteren van de dienstverlening van Dichterbij de boerderij;
• eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die Dichterbij de boerderij van u verwerkt, hebben te maken met bovengenoemde doeleinden. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naam, e-mailadres) en gegevens over uw bedrijf.

Grondslag voor gegevensverwerking

Dichterbij de boerderij verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Dichterbij de boerderij, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

• Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen u en Dichterbij de boerderij. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
• Wettelijke plicht: Dichterbij de boerderij verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Dichterbij de boerderij rust.
• Gerechtvaardigd belang: Indien Dichterbij de boerderij een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Dichterbij de boerderij gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
• Toestemming: Als Dichterbij de boerderij persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Dichterbij de boerderij uw toestemming vragen voordat Dichterbij de boerderij de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Dichterbij de boerderij kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Dichterbij de boerderij maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Dichterbij de boerderij verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Dichterbij de boerderij verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Dichterbij de boerderij geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing of andere doeleinden.

Het voorgaande is alleen anders wanneer:

• u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
• Dichterbij de boerderij wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Dichterbij de boerderij heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partij gevestigd buiten de EU,</agarandeert Dichterbij de boerderij dat deze partij een passend beschermingsniveau biedt.>

Cookies

Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van analytische en tracking cookies. Deze verzamelen geanonimiseerde gegevens in Google Analytics om het gebruik van onze website te meten. De cookies helpen ons om onze website voor u te optimaliseren. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Standaard worden functionele & analytische cookies maximaal 26 maanden opgeslagen, tenzij anders aangegeven. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.

Bewaartermijn

Dichterbij de boerderij waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Dichterbij de boerderij heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Dichterbij de boerderij betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Dichterbij de boerderij vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail te sturen naar redactie@dichterbijdeboerderij.nl met als onderwerp “Recht van betrokkene” en te vermelden van welk recht u gebruik wilt maken.
U heeft de volgende rechten:

• Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Dichterbij de boerderij over u verwerkte persoonsgegevens;
• Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
• Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Dichterbij de boerderij deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
• Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Dichterbij de boerderij de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Dichterbij de boerderij over te laten dragen aan een andere organisatie;
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dichterbij de boerderij. Bij een dergelijk verzoek zal Dichterbij de boerderij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
• Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Dichterbij de boerderij zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Dichterbij de boerderij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Dichterbij de boerderij kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in uw persoonsgegevens.

Dichterbij de boerderij wijst u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Dichterbij de boerderij aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Dichterbij de boerderij zal ieder verzoek steeds zorgvuldig beoordelen. Mocht Dichterbij de boerderij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Dichterbij de boerderij dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Wijzigingen

Dichterbij de boerderij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Dichterbij de boerderij, kunt u dit melden bij Dichterbij de boerderij zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan hier.

Contact

Dichterbij de boerderij leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens na en houdt toezicht op de uitvoering van deze Privacyverklaring. Wilt u hierover in contact komen met Dichterbij de boerderij, stuur dan een e-mail naar redactie@dichterbijdeboerderij.nl met als onderwerp “Privacy”.